SANA SINULLE

Rakkauden motivointi  

Mikä motivoi meitä todella rakastamaan syvästi, uskollisesti ja kestävästi? William Shakespeare, kuuluisa kirjailija, kirjoitti:"Rakkaus ei ole rakkautta, joka muuttuu, kun tulee muutoksia...Oi ei! Se on ikiluja merkki, joka katselee kiusauksia eikä koskaa horju..." Shakespeare puhuu maailmallisesta rakkaudesta, tarkoittaen, että tosi rakaus kestää kaiken, vaikka esteitä saattaisi tulla. Se pysyy samana, vaikka ihmiset ja olosuhteet muuttuisivat.

Raamatullisen ja romanttisen rakkauden välillä on selvä ero. Eroottinen rakkaus tulee luonnollisemmin meille ja siksi tapahtuu helposti, mutta se voi myös häipyä. Raamatullinen rakkaus on yliluonnollista meille ja se on usein myös uhraus, joten sitä joudumme työstämään sisällämme ja lävitsemme Jumalan avulla Pyhän Hengen kautta.

Romanttinen rakkaus on Jumalan yleisen armon hyvä lahja, takoitettu iloksemme ja sellainen rakkaus on tarpeen avioliiton kehittämiseksi. Raamatullinen rakkaus on epäitsekästä. Se sitoutuu totuuteen, kunnioitukseen ja tottelemiseen. Sitä ohjaa Kristuksen hengellinen toiminta meissä. Sitä ei koskaan tapahdu, jos emme tule lähelle Jumalaa Kristuksen kautta.

Rakkaus on aihe, josta kirjoitetaan eniten maailmanlaajasti. Mutta mikään kirja ei tuo esille niin omaperäistä, kestävää, vilpitöntä, tosi rakkautta kuin Raamattu. Sen tekijä on Hän, joka ei koskaan kuole, ei koskaa petä meitä, joka antoi ja vielä antaa rakkautta äärimmilleen. Jeesuksen kuolema ristillä kuvaa sitä parhaiten. Jeesus pani syrjään oman tahtonsa (Matt. 26:39 - "... ei niin kuin minä tahdon vaan niinkuin Sinä") koska Häntä motivoi Hänen rakkautensa meihin ja hänen tottelevaisuutensa taivaalliselle Isällenne. Meidät on kutsuttu samanlaiseen rakkauteen - - rakkauteen, missä asetamme syrjään itsemme rakastaaksemme todella muita.

1 Kor. 13:7-8 kirjoittaa:"[Rakkaus] kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa..." Rakkaus ei voi kestää, jos motivaationi on rakastaa itseäni. Kun asetamme Jeesuksen ja toiset itsemme yläpuolelle, silloin aito Jumalan rakkaus tulee motivoivaksi vaikuttimeksemme. Ef. 5:2 sanoo:"ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän tähtemme lahjana ja hyvältä tuoksuvana uhrina Jumalalle."

Jumala on rakkaus (1 John 4:8). Jumalan varsinainen olemus on rakkaus äärimmillään! Siksi meidän tulee etsiä Häneltä rakkautta toisiimme. Kun rakastamme Hänen Henkensä kyvyillä, olemme osallisina Kristukseen elämässä, kuolemassa, ylösnousemuksessa ja rakkaudessa.

Phillips'in nykyenglannin käännös suomennettuna sanoo - "Rakkaus ei menetä kärisvällisyyttään... se ei omistele ... rakkaus ei hae itsekästä etua ... se pidä tiliä pahoista asioista ....rakkaus ei tunne kestävyyden rajoja; sen luottamuksella ei ole loppua, sen toivo ei häivy; se voi kestää mitä tahansa. Se on, todellakin, se mikä kestää, kun kaikki muu on kaatunut." [1 Kor. 13)

Rukous:- Abba Isä Jumala, kiitos Sinulle, että olet rakastanut meitä ehdottomalla rakkaudella niin, että lähetit ainoan Poikasi kuolemaan hirvittävän kuoleman meidän puolestamme niin, että meillä voisi olla runsas elämä ja rakkaus. Ole hyvä, auta meitä sallimaan Sinun Rakkautesi virrata sisäämme ja kauttamme Pyhän Hengen läsnäolon ja voiman kautta niin, että elämämme voisi siunata myös muita.

Myrtle Grimm-Turunen

MOTIVATING LOVE

What motivates us to truly love deeply, faithfully and steadfastly? William Shakespeare, famous writer, wrote: "Love is not love which alters it when alteration finds...O no! It is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken..." Shakespeare is talking about worldly love, meaning that true love always perseveres, even if obstacles that may result - it stays constant, even though people and circumstances may change.

There is a clear difference between Biblical love and romantic love. Romanticlove comes more naturally to us, and therefore happens easily but it can also be extinguished. Biblicallove is unnatural to us, and it is often a sacrifice, so it should be worked in and through us with God's help through the Holy Spirit.

Romantic love is a good gift of God's common grace, meant for our enjoyment, and it is good for this type of love to develop into marriage. Biblical love is selfless, committed to truth, honour, and obedience, and it is driven by Christ's divine work in us. It never happens unless we draw near to God in Christ.

Love is a topic which is written the most about globally. But no book can relate to genuine, lasting, sincere, true love like the Bible, the author being One who never dies, who never fails us and who gave and still gives love to the uttermost! God's type of love is best illustrated by Jesus' death on the cross. Jesus set aside his own desires (Matt. 26:39 - "...not as I will but as you will") because He was motivated by His love for us and his obedience to your heavenly Father. We are called to that same kind of love -- a love where we set aside ourselves in order to truly love others.

1 Corinthians 13:7-8 states; "[Love] bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails..." Love cannot endure when my motivation is love of myself. When we place Jesus and others above ourselves, then genuine, Godly love becomes the motivating influence.

Ephesians 5:2 says; "and walk in love, even as Christ also loved us, and gave Himself up for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling fragrance."

God is love (1 John 4:8). God's very character is love expressed to the uttermost! Therefore we must seek our love for one another from Him. As we love by the ability of His Spirit, we share in the life, death, resurrection, and love of Christ.

Phillips Modern English translation says it like this - "Love does not lose patience...it is not possessive...Love does not pursue selfish advantage...it does not keep account of evil....Love knows no limit to its endurance; no end to its trust, no fading of its hope; it can outlast anything. It is, in fact, the one thing that still stands when all else has fallen." [1 Cor. 13)

Prayer:- Abba Father God, thank You that You love us with an unconditional love, a love that sent Your One and Only Son to die a terrible death for us, so that we can have life and love in abundance. Please help us to allow Your love to flow in and through us, by the presence and power of Your Holy Spirit, so that our lives can also bless others.

Myrtle Grimm-Turunen